• darkblurbg

Het streven van DenkWerk is om tweemaal per jaar een rapport te publiceren over een relevant maatschappelijk onderwerp. Alle rapporten zullen op deze pagina terug te vinden zijn.

 

Nederland in Beweging (september 2023)

Nederland in Beweging (september 2023)

Er gaat de komende decennia veel veranderen. Nederland en Europa vergrijzen, de wereld digitaliseert, de wereldorde wankelt, en de aarde wordt steeds minder leefbaar. Om als Nederland goed te kunnen navigeren in deze veranderende wereld, is een toekomstvisie met daaruit volgende beleidsprioriteiten nodig. Wij zien een heldere agenda voor Nederland, bestaande uit vijf prioriteiten: Wij denken dat het kan! Wij denken dat Nederland de komende jaren met succes grote systeemwijzigingen kan doorvoeren. Er is wel een absolute randvoorwaarde om dat te kunnen bewerkstelligen: het vergroten van het h…

Migratie als motor (juni 2023)

Migratie als motor (juni 2023)

Migratie naar Nederland neemt toe en dat kan knellen. Het zet grote druk op de fysieke leefomgeving, terwijl Nederland nu al tegen zijn fysieke grenzen aanloopt. Ook de sociale cohesie komt onder spanning te staan door de toenemende verscheidenheid aan mensen en culturen. Tegelijkertijd kan Nederland niet zonder migratie. Migratie speelt een sleutelrol in het redden van een anders ontsporende arbeidsmarkt, als ook in het betaalbaar houden van de Nederlandse verzorgingsstaat. Met dit rapport proberen wij bij te dragen aan een visie op migratie. We hebben vier scenario's ontworpen voor de bev…

Drugs de baas (juni 2022)

Drugs de baas (juni 2022)

Drugscriminaliteit in Nederland heeft in de afgelopen jaren allerlei grenzen overschreden – van omkoping tot het dumpen van giftig afval; en van bedreigingen tot megasmokkel. Drugscriminaliteit anno 2022 betekent dat het leger voor de deur van de rechtbank staat bij zware strafzaken, en dat officieren van justitie en rechters worden geanonimiseerd. We lijken als samenleving te schuiven in wat 'normaal' is. Deze verslechtering heeft tot meer aandacht geleid voor het tegengaan van drugscriminaliteit, ook vanuit de politiek. Door de gefragmenteerde informatie van de drugsmarkt bestaat echter h…

Voorbij netto-nul naar planeet-positief (januari 2022)

Voorbij netto-nul naar planeet-positief (januari 2022)

Eindelijk staan de nationale en mondiale duurzaamheidscrises zoals klimaatverandering, stikstof en recent ook biodiversiteit breed in de publieke aandacht. Dat deze urgent een aantal samenhangende maatschappelijke transities vragen staat echter nog veel minder op het netvlies. Hoewel er op alle deelgebieden zeer diepe expertise bestaat, is duurzaamheid door de vele dimensies en complexiteiten voor veel burgers, bedrijven en beleidsmakers lastig vast te pakken, en loopt men gemakkelijk weg voor de noodzakelijke veranderingen.   In dit rapport bouwen we op bestaande diepe expertise en laten w…

Globalanceren (juni 2021)

Globalanceren (juni 2021)

De karakteristieken van de wereldeconomie voor de rest van de 21ste eeuw zien er wezenlijk anders uit dan die van de 20ste eeuw. Het steeds verder optimaliseren van mondiale waardeketens brengt te veel negatieve bijeffecten met zich mee, zowel sociaal als ecologisch. Ook zal de vierde industriële revolutie productie decentraliseren en automatiseren, terwijl de digitale dienstensector zich internationaal verder zal uitbreiden. De verschuiving van het massamiddelpunt van de wereldeconomie van de ‘westerse wereld’ naar Azië zet daarnaast politieke betrekkingen en economische afhankelijkheden tus…

De datagedreven toekomst.nl (februari 2021)

De datagedreven toekomst.nl (februari 2021)

Onze toekomst is een datagedreven samenleving waarin intelligentie verweven raakt met onze fysieke werkelijkheid. De online wereld is in deze datagedreven samenleving het zenuwstelsel dat alles met elkaar verbindt. Maar is onze online wereld wel klaar voor die rol? In 2025 zal 90% van onze online wereld bestaan uit het internet der dingen en slechts 10% uit het internet der mensen. In het internet der dingen worden objecten verbonden om data te genereren, uit te wisselen en toe te passen in algoritmen. Deze dataficatie biedt allerlei kansen op innovatie, doordat diensten en producten versterk…

De online wereld.nl (februari 2021)

De online wereld.nl (februari 2021)

Nederlanders spenderen gemiddeld zo’n 4 uur en 44 minuten per dag online. Ons leven is daarmee razendsnel, fundamenteel veranderd. Maar hoeveel grip heeft Nederland eigenlijk op zijn online wereld?  De opkomst van de online wereld heeft veel bijgedragen aan de maatschappij, zoals een efficiëntere en innovatievere economie, verhoogd levensgemak en toegang tot eindeloze informatie. Tegelijkertijd wordt de online wereld geplaagd door allerlei problemen, zoals desinformatie, verslavende werking van sociale media, de macht van Big Tech en grootschalige privacy-inbreuk. Veel van deze problemen zijn…

Publiek en Effectief, het kan! (juli 2020)

Publiek en Effectief, het kan! (juli 2020)

Als er ooit een tijd is geweest waarin het belang van een sterke publieke sector duidelijk werd, dan is het wel de afgelopen periode. Waar de afgelopen 30 jaar voornamelijk het belang van de markt domineerde, maakt de coronacrisis in één klap duidelijk dat de private sector alleen kan bestaan onder de paraplu van een goed functionerende publieke sector. Het is de ruggengraat van onze samenleving.

Klein land, grote keuzes (januari 2020)

Klein land, grote keuzes (januari 2020)

Nederland is anno 2020 één van de drukste landen ter wereld. Wat betekent dat voor ons land en landschap, nu en in de toekomst? Waar gaan we wonen, hoe ziet onze (duurzame) energievoorziening eruit, en hoe reizen we in 2050? Het is noodzakelijk om scherpe ruimtelijke keuzes te maken op landelijk niveau.

Onrust in Voorspoed (juli 2019)

Onrust in Voorspoed (juli 2019)

Begin juli is de derde publicatie van DenkWerk verschenen, getiteld Onrust in Voorspoed - Hoe een stabiele samenleving vraagt om grip en inbedding. Objectief gaat het goed met Nederland. De economie groeit, de werkloosheid is het laagst sinds 2001 en Nederlanders zijn gelukkiger dan ooit.....

Arbeid in Transitie (januari 2019)

Arbeid in Transitie (januari 2019)

Lees hier het tweede paper van DenkWerk over 'Reskilling' in Nederland. Nederland staat voor een complexe opgave. De arbeidsmarkt verandert door de ontwikkeling van technologie: banen veranderen, verdwijnen en nieuwe banen ontstaan.